Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Leveringsvoorwaarden

 

1.

Toepasselijkheid

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van JHS Nederland BV, hierna te noemen: verkoper, aan enige derde, verder te noemen: koper.

1.2

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk door de directie van verkoper geaccordeerd. Inkoop- of andere voorwaarden van koper zijn niet van kracht.

2.

Totstandkoming overeenkomst 
Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand door schriftelijke acceptatie door de directie van verkoper en eveneens doordat verkoper aanvangt met prestatie conform enige offerte, orderbevestiging of factuur.

3.

Aanbieding, levertijd 
Alle aanbiedingen worden vrijblijvend gedaan en tussentijdse verkoop voorbehouden. Hoewel de genoemde levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen gelden deze als streef- en niet als fatale termijn en wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.

4.

Orders 
Orders van koper zijn onherroepelijk. Koper geeft verkoper bij voorbaat toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake van iedere deellevering afzonderlijk te factureren. Daarnaast zal de verkoper gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door derden/leveranciers.

5.

Prijzen 
Verkoop prijzen zijn exclusief 21% BTW, order en vervoerkosten. Indien na de datum van offerte door al dan niet voorzienbare omstandigheden één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.

6.

Verzuim verkoper 
Verkoper zal nimmer in verzuim zijn dan nadat hij door koper bij aangetekende brief of deurwaarders exploit gesommeerd is tot nakoming, zulke met gunning van een termijn van twee weken waarbinnen hij alsnog zal kunnen presteren zonder in verzuim te geraken.

7.

Reclames en garantie

7.1

Eventuele reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering te geschieden; wanneer de koper niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.

7.2

Gekochte zaken kunnen in geval van reclames slechts door de koper worden geretourneerd nadat hierover met verkoper overeenstemming is bereikt. Verkoper kan aan retournering van gekochte zaken voorwaarden verbinden. De zaken dienen te behoren tot het voorraadassortiment van verkoper. Speciaal door verkoper voor koper bestelde zaken worden in geen geval retour genomen. Zaken dienen onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door verkoper kosten in rekening gebracht, gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief BTW.

7.3

De koper zal in geen geval enige aanspraak op verkoper kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen. De koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan verkoper verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

7.4

Met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt door verkoper uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent.

7.5

De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter keuze van verkoper, van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Indien geen andere garantietermijn is vermeld geldt de garantie gedurende 1 jaar nalevering. Alle vervangen zaken en onderdelen daarvan worden eigendom van verkoper.

7.6

De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet door verkoper aan het geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling. De garantie geldt evenmin indien de koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen.

7.7

Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van verkoper dient koper binnen veertien dagen na het constateren van gebreken aan het geleverde de verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. De koper is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren.

7.8

Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door verkoper geen enkele garantie op het geleverde verleend.

8.

Eigendomsvoorbehoud

8.1

De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op koper over zodra deze heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens verkoper, uit welken hoofde dan ook.

8.2

Zolang koper de eigendom van de zaken niet heeft verkregen mag deze de zaken niet verpanden en slechts vervreemden conform de normale bestemming van de goederen en binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.3

Koper is verplicht de zaken, zolang die onder eigendomsvoorbehoud vallen, zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren en daarover te waken. Koper is verplicht deze zaken afdoende te verzekeren.

8.4

Op verzoek zal de koper de verkoper de identiteit van zijn verzekeraar mededelen alsmede het polisnummer van de betreffende verzekering. Koper machtigt verkoper om bij de assuradeur te informeren of de premie is voldaan.

8.5

Koper machtigt verkoper om op ieder door hem gewenst moment, zonder voorafgaande aankondiging de zaken onder eigendomsvoorbehoud die nog bij koper aanwezig zijn, eigenmachtig terug te nemen, onverminderd verkoper's overige rechten.

9.

Betaling, verzuim koper

9.1

Betalingen dienen -zonder schuldvergelijking of aftrek- uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn geëffectueerd. Bij gebreke daarvan is koper van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte daarvan. Zodra koper in verzuim is ten aanzien van enige verplichting jegens verkoper, zal hij dat eveneens zijn ter zake van alle overige vorderingen die verkoper op hem heeft, ook al waren die nog niet opeisbaar.

9.2

Zodra koper in verzuim is, zal verkoper verdere leveranties mogen opschorten en de overeenkomst voor zover die nog niet is uitgevoerd, ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van alle schade, inclusief gederfde winst.

9.3

Koper zal gehouden zijn alle door verkoper te bewaring en uitoefening van diens rechten gemaakte kosten te voldoen. Buitengerechtelijke kosten zullen verschuldigd zijn zodra verkoper de zaak in handen stelt van een advocaat. De omvang zal gefixeerd zijn op 15% van de geldswaarde van de verplichting waarvan de nakoming wordt gevorderd, zulks met een minimum van € 226,89 en op een vast bedrag van € 2.268,90 ingeval van een onbepaald belang.

9.4

Indien verkoper overgaat tot het aanvragen van kopers faillissement, zullen de kosten daarvan voor een gefixeerd bedrag van € 680,67 voor rekening van koper zijn.

9.5

Ingeval verkoper in enige andere juridische procedure jegens koper geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, zal koper, zulks in afwijking van het bepaalde in de artikelen 5.6 en 5.7 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, alle werkelijke kosten aan de procedure voor koper verbonden, waaronder de volledige advocaatkosten, verschuldigd zijn.

9.6

Betalingen door koper aan verkoper gedaan zullen, ongeacht wat koper daarbij aangeeft, in de eerste plaats strekken tot vergoeding van kosten, vervolgens van renten en vervolgens van de hoofdsommen, zulks in volgorde van ouderdom.

10.

Zekerheid 
Verkoper zal te allen tijde gerechtigd zijn van koper afdoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen.

11.

Aansprakelijkheid verkoper

11.1

Verkoper is nimmer tot verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag dat door een door hem gesloten verzekering ter zake van de betreffende aanspraak zal worden uitgekeerd. Bij gebreke van zo'n verzekering zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie met betrekking waartoe de schadevergoeding gevorderd wordt.

11.2

Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen, ook niet indien deze aan hun opzet of grove schuld te wijten is.

11.3

Adviezen m.b.t. toepassing, gebruik of verwerking van de door verkoper geleverde zaken worden naar beste weten, vrijblijvend gegeven. Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade die het gevolg is van opvolging van adviezen.

12.

Vrijwaring 
Koper dient verkoper ter zake van diens transacties met koper te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voor zover die zouden leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid van die, welke verkoper krachtens deze voorwaarden heeft aanvaard.

13.

Pand, retentierecht 
Goederen onder het opzicht van verkoper, toebehorend aan koper strekken verkoper tot pand voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, van koper te vorderen heeft of mocht krijgen. Verkoper zal tevens gerechtigd zijn op deze goederen een retentierecht uit te oefenen voor alle opeisbare vorderingen op koper. De aan de uitvoering van deze rechten verbonden kosten komen voor rekening van koper en worden eveneens door deze rechten verbonden gesecureerd.

14.

Risico 
Zodra verkoper door koper bestelde zaken in zijn magazijnen voor koper afzondert, gaat het risico van die zaken op koper over. In ieder geval reizen de zaken voor risico van koper.

15.

Rechts- en forumkeuze

15.1

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag.

15.2

Behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, zullen alle geschillen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Verkoper zal niettemin gerechtigd zijn, koper te dagen voor de rechter van diens woonplaats.

16.

Slotbepalingen

16.1

Wanneer verkoper in voorkomende gevallen van één of meer van deze voorwaarden geen naleving vordert, kan daaruit niet worden afgeleid dat hij naleving van de overige voorwaarden afstand zou hebben gedaan, noch dat hij in het vervolg geen stipte naleving van die voorwaarden zou mogen vorderen.

16.2

Indien te enige tijd mocht blijken dat enige bepaling uit deze voorwaarden nietig moet worden geoordeeld, zal deze geacht worden te zijn vervangen door de inhoudelijk dicht bijgelegen bepaling die wel geldig is. Onder alle omstandigheden zullen overige bepalingen volledige gelding behouden.